VAN DER HORST INTERIM MANAGEMENT & ADVIES B.V.  
 

 

 
  De gemeente Velsen, een gemeente met ruim 60.000 inwoners, gelegen aan de Noordzee en doorsneden door het Noordzeekanaal, is een gemeente welke wordt gekenmerkt door een enorme hoeveelheid bedrijvigheid, een vrij dicht wegennet, een grote nieuwbouwopdracht en een belangrijke herstructureringsopgave.

 In deze gemeente heb ik gedurende zes maanden de organisatie ondersteund bij de stroomlijning van de projectorganisatie.

Middels een zogenaamde quick scan is allereerst onderzocht wat de stand van zaken was, met betrekking tot de invoering van de projectorganisatie, alsmede de wijze waarop de betreffende medewerkers invulling gaven aan het begrip "project"

Vervolgens zijn conform een afgesproken plan van aanpak voorstellen gedaan betreffende de stroomlijning van procedures, de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het gebruik van een geautomatiseerd planningssysteem en de integratie van de verschillende projecten tot één structuur, waarbij de verantwoordelijkheid voor de totale projectorganisatie bij een projectmanager zou worden gelegd.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresgegevens:
Harstastate 11
8926 LE  Leeuwarden
telefoon 058 - 2666257
telefax   058 - 2666371
mobiel   0622 - 477007
henk@hvanderhorst.nl